Tarieven
Advocantenkantoor Van Dijk - Homepage
Advocantenkantoor Van Dijk - Informatie
Advocantenkantoor Van Dijk - Advocaten
Advocantenkantoor Van Dijk - Kwaliteit
Advocantenkantoor Van Dijk - Tarieven
Advocantenkantoor Van Dijk - Rechtsgebieden
Advocantenkantoor Van Dijk - Pro deo
Advocantenkantoor Van Dijk - Juridisch loket
Advocantenkantoor Van Dijk - Algemene voorwaarden
Advocantenkantoor Van Dijk - Nieuws
Advocantenkantoor Van Dijk - Contact
Tarieven

Tarieven

Gesproken wordt over "honorarium". Het is vele jaren geleden dat de advocatuur met name ook werd beoefend door hen, die de inkomsten niet of nauwelijks nodig hadden. Die tijd is voorbij. Een advocatenkantoor is tegenwoordig een gewone, commerciŽle onderneming met winstoogmerk. Zij onderscheidt zich hier niet van alle Nederlanders in de samenleving die door middel van werk hun inkomsten moeten vergaren.

Het kantoor prijst zich gelukkig de voorbije 27 jaar het tarief gelijk te hebben kunnen houden. Dit ondanks verdrievoudiging van de huisvestingskosten. Dit bleek mogelijk door het hanteren van een systematische en efficiŽnte werkwijze. Deze stabiliteit van prijsniveau wijkt overigens in zeer sterke mate in zeer gunstige zin af van de tariefstijgingen van de overheid. De cliŽnt kan het erop houden dat van ieder bruto bedrag slechts 15% toekomt en de rest wordt besteed aan kosten waaronder 19% BTW.

Met name de laatste jaren is de over de tarieven der advocaten klagende overheid doende de kosten van procesvoering in sterke mate naar buiten (naar de client) te brengen zonder dat daar een daling der griffierechten (voor de gerechtelijke instantie)tegenover staat. Nagenoeg alles moet schriftelijk worden vastgelegd (tabblaadje hier,extra copietje daar,ieder stuk in x-voud en alles met voorschriften voorzien die kostenverhogend werken).

Ofschoon de op het kantoor werkzame advocaat veel tijd investeert in studie en uiteraard inmiddels als zeer ervaren kan worden aangemerkt is het tarief niet aangepast aan die ervaringsjaren teneinde de rechtshulp betaalbaar te houden. Bij de beoordeling van de tarieven dient uiteraard bedacht te worden dat, ook volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek, het netto honorarium voor 63% wordt opgesoupeerd door kantoorkosten. Veelal heeft de cliŽnt de neiging naar het laatste bedrag op de factuur te kijken. In de factuur zijn echter ook de griffierechten van gemiddeld 24% van het netto honorarium opgenomen alsmede eventuele kosten welke door het kantoor zijn betaald ten behoeve van de cliŽnt bijvoorbeeld aan overheden en deurwaarders.

Hetgeen veelal publiekelijk, ook door politici ten onrechte als "uursalaris" wordt aangemerkt betreft in werkelijkheid een rekeneenheid per krachtens een fictief systeem geregistreerd declarabel gewerkt uur (haalbaar maximaal 5,5 uur per dag), zoals ook bij andere vrije beroepsbeoefenaren gehanteerd en inclusief alle kosten van pensioenopbouw, verzekeringen, kantoorvoering etc. Dit rekensysteem wordt gehanteerd om tot een redelijke declaraties te komen.

Bij de beoordeling van de tarieven dient ook in ogenschouw te worden genomen dat de cliŽnt veelal slechts de processtukken ziet doch niet de activiteiten die hebben moeten plaatsvinden om tot een verantwoord processtuk op hoog niveau te kunnen komen. Bij het opstellen van een declaratie wordt rekening gehouden met de aard der zaak (soms matiging op eigen initiatief van het kantoor). Veelal wordt aansluiting gezocht bij de referentietarieven zoals die begin jaren '90 door de Nederlandse Orde van Advocaten werden gepubliceerd en bij de Recofa-tarieven welke de rechtbanken vaststellen ten behoeve van de honorering van curatoren in faillissementen. Deze komen erop neer dat een ervaren advocaat een inkomen moet kunnen vergaren ter hoogte van een rechterssalaris bij een kleine rechtbank. Ofschoon de meeste rechters boven de 40 jaar tegenwoordig vice-president zijn is deze salarisverhoging door het kantoor niet gevolgd. Uitgegaan wordt van 5,5 declareerbaar uur per dag. Dit is gebruikelijk. De werkzaamheden worden systematisch bijgehouden en het kantoor is desgevraagd bereid door toezending van urenlijsten haar werkzaamheden te verantwoorden.

Per 1 februari 2014 wordt een rekeneenheid gehanteerd van Ä 185,- per geregistreerd uur. Jaarlijks worden de tarieven in beperkte mate aangepast aan eventuele prijsstijgingen. De 35 ervaringsjaren van de advocaat zijn uiteraard van invloed op de snelheid van werken van de advocaat.

Verschotten

Extra kosten die in rekening dienen te worden gebracht boven het honorarium en een vaste opslag van 6% daarop worden "verschotten" genoemd. Het betreft hier deurwaarderskosten, eventuele rolgelden bij de rechtbank, alsmede reiskosten welke tegen Ä 0,45 per kilometer in rekening worden gebracht, alsmede eventuele kadastrale of gemeentelijke leges, getuigengelden, deskundigengelden etc. Deze kosten maken veelal onderdeel uit van een proceskostenveroordeling aan de zijde van de partij die een procedure niet met succes weet af te ronden, althans in handelszaken.